زمان پخش
 22:00

زمان باز پخش
 17:00
 04:30
      


   

               اهل سنت فارس زبان در کشورهای افغانستان ، تاجیکستان وخصوصا ایران بلحاظ حقوق شهروندی از مظلوم ترین گروه های اجتماعی جهان محسوب می گردند که نیازمند است با پرداختن به آن سعی در احقاق این حقوق از دست رفته نمود .

برنامه " رودررو" با دعوت از کارشناسان مختلف به منظوردستیابی به راهکارهای مناسب در جهت رفع تبعیضات علیه اهل سنت برآمده وبا بررسی و کنکاش موشکافانه مباحث حقوقی اهل سنت تلاش دارد قدمی درجهت شناسایی وآگاه سازی جامعه در این خصوص بردارد .


              >


        
مجری:
محمد نور خرمی
( محمودی)

کارشناس :
جمعی از کارشناسان
    


بازدید

نظر شما