زمان پخش
 22:00

 زمان باز پخش
 17:00
 04:30


   

              ناباوران

برنامه ناباوران به طور کلی اختصاص دارد به شبهاتی که ملحدین به اسلام وارد می کنند. که در این برنامه پاسخ این شبهات بیان می شود.و همچنین با دلایل علمی و یقینی حقانیت قرآن و سنت را به اثبات می رسانیم.

در واقع در این برنامه دو چیز مطرح می شود: 1. پاسخ به شبهات ملحدین 2. یا دلایلی بیان می کنیم که به ناباوران بفهمانیم که قرآن و سنت از جانب الله آمده و سرچشمه الهی دارند.
              >


        
کارشناس:

استاد محمد باقر سجودی


                                
    
بازدید

نظر شما