زمان پخش
 14:00

زمان باز پخش
 10:30
 06:00   

              فتوای جمعه

تعطیلی فعالیت های اقتصادی روزمره درروزهای جمعه فرصتی مناسب را برای استراحت خانواده وهمچنین تمرکز بر فعالیت های علمی ومعنوی مهیا می کند که تلویزیون دیدن یکی از آن هاست .

برنامه " فتوای جمعه " فرصت مهیا شده برای خانواده ها را در روز جمعه مغتنم شمرده تا با کمک گرفتن از کارشناسان فقه اسلامی بطور زنده وبی واسطه به پاسخگویی سؤالات شرعی بینندگان بپردازد .


              >


        
مجری و کارشناس:

جمعی از کارشناسان
فقه اسلامی


                                
    
بازدید

نظر شما